Quy chế & Quy trình

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
28/04/2021Quy chế nội bộ về Quản trị công tydrive.google.com/file/d/10Qh6nrfUeq7CLs_mKp7mBePpQ0WVql1r/view?usp=sharing
28/04/2021Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trịdrive.google.com/file/d/1osfePuicFFUNDWGiainjtEUU_AcEMuQ8/view?usp=sharing
28/04/2021Quy chế hoạt động của Ban kiểm soátdrive.google.com/file/d/18VAOds6CsrjxymkqZLR3WsrQj_qEl9oH/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về