Báo cáo định kỳ

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.vn

Ngày đăngTên tài liệuTải về
26/04/2024HII: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024drive.google.com/file/d/17EbRxnTk-fMNrmHb6PjStO5BCnUOpjIg/view?usp=sharing
26/04/2024HII: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024drive.google.com/file/d/18BYSG2wE37tcAXdQL1Pq2Cs3oviLoy8h/view?usp=sharing
26/04/2024HII: Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 năm 2024drive.google.com/file/d/1rjLGzU4MyGECyAFFoII8BcsyC7fhEZ0P/view?usp=sharing
29/03/2024HII: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Kiểm toán 2023 so với cùng kỳdrive.google.com/file/d/1GJVedIU0aFuQD-9PGnHgrtxRjM77T7r_/view?usp=sharing
29/03/2024HII: Báo cáo tài chính Riêng năm 2023 được kiểm toándrive.google.com/file/d/1bz4EEBk7TeFMhP9ieSYIN7qq4k72O8JW/view?usp=sharing
29/03/2024HII: Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023 được kiểm toándrive.google.com/file/d/1Blzw0HwbcXsgFf7z5ahdSK_Ob59sDpt9/view?usp=sharing
29/01/2024HII: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Quý 4 năm 2023 so với cùng kỳdrive.google.com/file/d/1Na0SkysFDITkqdl2fgwlLhnEGEeg-2IE/view?usp=sharing
29/01/2024HII: Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2023drive.google.com/file/d/1wx9nEN-dOh0_QNr2LerupHXepEnbDavN/view?usp=sharing
29/01/2024HII: Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 năm 2023drive.google.com/file/d/14nb2Y_dN9aUt2KLgM3h43AxVICTnVcZM/view?usp=sharing
30/10/2023HII: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023drive.google.com/file/d/1xhj8xFoGof87tepMZ7znZOAZSrE-nedT/view?usp=sharing
30/10/2023HII: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023drive.google.com/file/d/14CCfhIkm0KlR4YTKCzxlYiRv4SOEOu6B/view?usp=sharing
30/10/2023HII: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023drive.google.com/file/d/1PxEQGQpPEEuvf7JyA9z8PFc-qnMJHZJO/view?usp=sharing
29/08/2023HII: Giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2023drive.google.com/file/d/1IQJ_dZKQ_8vvo2HwRdxGhwHDN9fuF58d/view?usp=sharing
29/08/2023HII: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ – soát xét 6 tháng đầu năm 2023drive.google.com/file/d/1F2OxMpB5zJnKkhTXJGTDUY83h5zITWfS/view?usp=sharing
29/08/2023HII: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ – soát xét 6 tháng đầu năm 2023drive.google.com/file/d/1gxZ_Jolw7hpk3qSwIFWZI-RBX5xMIDC3/view?usp=sharing
28/07/2023HII: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023drive.google.com/file/d/1O0k46zEOzrmFxVbiQdixWQysEj51HVSe/view?usp=drive_link
28/07/2023HII: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023drive.google.com/file/d/1aLukaSmyWSWweyga6fCAAXDzqi46RJZl/view?usp=sharing
28/07/2023HII: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023drive.google.com/file/d/150cgVOmDJoPeC0tNihZkZ-5wVtXXZLzI/view?usp=drive_link
27/04/2023HII: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023drive.google.com/file/d/1V0rZmNQOORgHyz2SyLRNdjgMdRaz0l6_/view?usp=sharing
27/04/2023HII: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023drive.google.com/file/d/1sgzZNrKruEb0jv7QNTmwNDec9KEVP0bT/view?usp=sharing
27/04/2023HII: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023drive.google.com/file/d/1tGSS0hUeZoDbJi0t5j5vitg-hQ15DTgq/view?usp=sharing
30/03/2023HII: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022drive.google.com/file/d/1mCIbu-rKngSqjynkD1PaC1VyDa57PyT1/view?usp=sharing
30/03/2023HII: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toándrive.google.com/file/d/14RyudQWcdefVw7tQSAaPq6FHHMAcpgwr/view?usp=sharing
30/03/2023HII: Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toándrive.google.com/file/d/1cB0UOFxTSP911pBXdS0utOEzFIijWtYR/view?usp=sharing
30/01/2023HII: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2022drive.google.com/file/d/1rXCe64qWhBj84P0R547Er4zAzhxSN0_v/view?usp=sharing
30/01/2023HII: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022drive.google.com/file/d/1Qt4TGDrGAdPf3wCHumEsH1DhFrgDJLdF/view?usp=sharing
30/01/2023HII: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022drive.google.com/file/d/1sJ9Sj4fYYpw2ebk0K7liWECOU3v8u0gh/view?usp=sharing
28/10/2022HII: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 03 năm 2022drive.google.com/file/d/1riTZ_8vbZDKrD8HIe6qqTazITHb5hwD7/view?usp=sharing
28/10/2022HII: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022drive.google.com/file/d/1p49AOjMHZj0HWZyOptGnqpM4zWOvgL4v/view?usp=sharing
28/10/2022HII: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022drive.google.com/file/d/1eshtpi_eHnX4suKEQB9IJ9oMZgY_9E6r/view?usp=sharing
30/08/2022HII: Giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2022drive.google.com/file/d/1GFp8URzvumiIYMweRI8mxjobltp8uGCy/view?usp=sharing
30/08/2022HII: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ – soát xét 6 tháng đầu năm 2022drive.google.com/file/d/1rWdl_TtswBDCWO0AKXsyJ_AcENzln5n6/view?usp=sharing
30/08/2022HII: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ – soát xét 6 tháng đầu năm 2022drive.google.com/file/d/1hTAvU_CZMuYET5Cx92IJ6z4pdmky7KGM/view?usp=sharing
29/07/2022Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất quý 02 năm 2022drive.google.com/file/d/1rMGF1wlWVkW9ngPdvIsxKL6gj8T9BZ7e/view?usp=sharing
29/07/2022HII: Báo cáo tài chính hợp nhất qúy 2 năm 2022drive.google.com/file/d/1FPsy2FlmFkDoyh-w5zuuFz3KerCsRPGH/view?usp=sharing
29/07/2022HII: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022drive.google.com/file/d/1Yx2MM29q9sHmMizSbnrXWsgt3tvOHuzt/view?usp=sharing
27/04/2022HII: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022drive.google.com/file/d/1ehH0m7DjbJDMKx6OfMzAFAjHKYglKpaH/view?usp=sharing
27/04/2022HII: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022drive.google.com/file/d/10QTGb7zXDW9RpIWLMWdGJSco4GQGbiTW/view?usp=sharing
30/03/2022HII: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1sODQKk-YcVFLMI02xJNrg9oR7_67bTTc/view?usp=sharing
30/03/2022HII: Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toándrive.google.com/file/d/1PG_bS5a-JFaSX1PLYJn8pIpdCYCzIaCE/view?usp=sharing
28/01/2022HII: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021drive.google.com/file/d/1_t6dZuop-QZkC-1rI_aIESCWgsOr1HjI/view?usp=sharing
28/01/2022HII: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021drive.google.com/file/d/1jAbu9FfnrhWNZbHN9CWbRn0o60NdslA3/view?usp=sharing
29/10/2021HII: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021drive.google.com/file/d/1xRo0bjn_coCtwT-SC6lS19Anf2kWYv3k/view?usp=sharing
29/10/2021HII: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021drive.google.com/file/d/1nrCHgWzNIZGBjdHey2q3ws_TkDK2NtYC/view?usp=sharing
27/08/2021HII: Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ – soát xét 6 tháng đầu năm 2021drive.google.com/file/d/10GQyVWbwRBdOnRUgg2zgiwIgWE0Z_8Gq/view?usp=sharing
27/08/2021HII: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ – soát xét 6 tháng đầu năm 2021drive.google.com/file/d/1Li_je0TQq1VLGwKLfqmI2C0qnJnh2xL9/view?usp=sharing
30/07/2021Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2021drive.google.com/file/d/1rfXYlDnb6Q3QQwwzCNw-mpvBHFrgjO2d/view?usp=sharing
30/07/2021Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2021drive.google.com/file/d/1SLurvM9VhGcqAuCC3PZyKghU0PYC6ork/view?usp=sharing
29/04/2021Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2021drive.google.com/file/d/1Eh1OWVvzq4rueHtr0FWtCGx7bRRfkH6d/view?usp=sharing
29/04/2021Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2021drive.google.com/file/d/12Pw0lqwVRHq5rIBWHR1H6CrincxZZL3m/view?usp=sharing
31/03/2021Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020drive.google.com/file/d/1-X0EEB4NI-BR-quFg04HclM_Yw8e6Q33/view?usp=sharing
31/03/2021Báo cáo tài chính riêng năm 2020drive.google.com/file/d/15phC-nSJeVTjUMc4OTm03eMlsQb9lhAI/view?usp=sharing
29/01/2021Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1DhHr5smGfiaehH0KI1CMlDz04NMbBktI/view?usp=sharing
29/01/2021Báo cáo tài chính quý IV năm 2020 – riêngdrive.google.com/file/d/1GhQREURp34Bm5Z6OeRvI33Hdidqt75y5/view?usp=sharing
29/10/2020Báo cáo tài chính quý III năm 2020 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1xI4D9mG4oPOgJBaax3_QmkIjjeMZrMLN/view?usp=sharing
29/10/2020Báo cáo tài chính riêng qúy III năm 2020 – Riêngdrive.google.com/file/d/1UrpJR9weL3eV3qEOEgHXJP3eHE1txjTk/view?usp=sharing
27/08/2020Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ – soát xétdrive.google.com/file/d/1zzBfH_yXrpflBHa96PYPtfC_4dS5twWD/view?usp=sharing
27/08/2020Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ – soát xétdrive.google.com/file/d/12Sn4NZA24aPfe8gpGSvI8jYNFnKywDFD/view?usp=sharing
29/07/2020Báo cáo tài chính quý II năm 2020 – Hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1W50md-S7LTKjmRlAHpH94ubzvgLPppp6/view?usp=sharing
29/07/2020Báo cáo tài chính quý II năm 2020 – CTY mẹdrive.google.com/file/d/1sXFqqRIeUco9i4SI7VAHJC3W6QqqI__h/view?usp=sharing
06/01/2020Báo cáo tài chính soát xét năm 2019 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=1QMY116RU9WI1xuGH63Z8bkow20MMN5fA
06/01/2020Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=1DY-sii5DEcb0I9jCZnfC_VxdrH4an_TZ
06/01/2020Báo cáo tài chính soát xét năm 2019 – CTY mẹdrive.google.com/open?id=1KvPuOa-TsCCB7EwR8gSARMYpCFRCcDZ2
06/01/2020Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 – CTY mẹdrive.google.com/open?id=1TyVeUrLLbB1VmAtpJGn1BmCZxmbwVoEl
06/10/2019Báo cáo tài chính quý III năm 2019 – CTY mẹdrive.google.com/open?id=1O-ZIsZ1-77OR89o0TYoB7B6U2NEM1iiA
06/10/2019Báo cáo tài chính quý III năm 2019 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=1PgY4kMtUXeOmG23QT3meoIeBlPbUob_h
06/07/2019Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 – CTY mẹdrive.google.com/open?id=1inI3ABQjmnTpArfst4fFz8WLP8woIX1i
06/07/2019Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=1gxzCBnRYDkkyzRSlvrVURkaFby2yU49z
06/07/2019Báo cáo tài chính quý II năm 2019 – CTY mẹdrive.google.com/open?id=16-vfAkRRcHIblCR6QCedzEXxGYalm2ct
06/07/2019Báo cáo tài chính quý II năm 2019 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=1gO5TeV2zs7YKu4GJh38oIgZTdXYHwu8h
06/04/2019Báo cáo tài chính quý I năm 2019 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=1yXc8BQowrGB1x1NDBFNnvdaQ9H-jtFLW
06/04/2019Báo cáo tài chính quý I năm 2019 – CTY mẹdrive.google.com/file/d/1hNlaRczDdLugdJVaNyfxf6as-XbaiJ1_/view?usp=sharing
06/01/2019Báo cáo tài chính năm 2018 – CTY mẹdrive.google.com/file/d/1-2go5KwjTwcR-H7kU7fcj59JfVG_wQ-s/view?usp=sharing
06/01/2019Báo cáo tài chính năm 2018 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=1YS6xECfsq7ANSDHMu2JeWf-kl0sdlCvl
06/01/2019Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 – CTY mẹdrive.google.com/file/d/1bxfVP4C7Q2IbweJr4g_dJxYGtAbCcU3-/view?usp=sharing
06/01/2019Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1RD6cOKZXteHZOzVf-lPSRaXr6IL_jIOA/view?usp=sharing
06/10/2018Báo cáo tài chính quý III năm 2018 – CTY mẹdrive.google.com/open?id=1MlfpRqahQIoM_Q8sFKQGD-SRxDkEoxxP
06/10/2018Báo cáo tài chính quý III năm 2018 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=1NTcQCKjqsQ9Wreh26RRf29HO7X_OJqrP
06/07/2018Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 – CTY mẹdrive.google.com/drive/folders/1Lxa2f8gIJK9U05sMYI_r7alZMNCpvA50?usp=sharing
06/07/2018Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/drive/folders/1SXurE9v4EbJiVqboR5ryjvruT2q-TsWD
06/07/2018Báo cáo tài chính quý II năm 2018 – CTY mẹdrive.google.com/open?id=1xed2xKpvohc9ZBlwZI_s8t6BR5I-lbU1
06/07/2018Báo cáo tài chính quý II năm 2018 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=12WAIdrV07GEmRX5JboyjDa-SRYqndTef
06/04/2018Báo cáo tài chính quý I năm 2018 – CTY mẹdrive.google.com/open?id=1HBc_zmAqwQQXchx2lmLrXd7kTIIcQ8hT
06/04/2018Báo cáo tài chính quý I năm 2018 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=16ciEMLxXtQJxoaLNe8qa0x7OGWHzLesT
06/01/2018Báo cáo tài chính năm 2017 – CTY mẹdrive.google.com/file/d/1biQEVsVv7e3_K86lAzayPH0pmF5Ch6fA/view?usp=sharing
06/01/2018Báo cáo tài chính năm 2017 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=199-ID56KWHlD3FAlPoMBbz6FypG0qMNc
06/01/2018Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/file/d/1-UV3HJ0RpbttvUVeUF0UP91xQyWjJeOl/view?usp=sharing
06/01/2018Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 – CTY mẹdrive.google.com/file/d/14VKBKDVw0N2gXk1QWFUixFiz_a0PghsW/view?usp=sharing
06/10/2017Báo cáo tài chính quý III năm 2017 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=0B3o8iMjM_YBUMnU4WUx4dXBjb3M
06/10/2017Báo cáo tài chính quý III năm 2017 – CTY mẹdrive.google.com/open?id=0B3o8iMjM_YBUV01RSFpQQ0lxWHc
06/07/2017Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 – CTY hợp nhấtdrive.google.com/open?id=0B3o8iMjM_YBUMHZKd0I4eWtyUmM
06/07/2017Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 – CTY mẹdrive.google.com/open?id=0B3o8iMjM_YBUMnQtUTFnb3Z2TXM
06/01/2017Báo cáo tài chính 2016drive.google.com/open?id=1y4ou0-NL-jxuwWpLNELNFMAjlQ9GGocs

Ngày đăngTên tài liệuTải về
19/04/2024HII: Báo cáo thường niên năm 2023drive.google.com/file/d/1jw8bdAhHtFYUy3qmyxW6d6dFkPcF0-3Z/view?usp=sharing
19/04/2023Báo cáo thường niên năm 2022drive.google.com/file/d/1-2Wd7wn6JFL2QaRl-DS3G3tIiGGqnxuU/view?usp=sharing
18/04/2022Báo cáo thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1JhN8NCzgwIE72_ye3HjkOggjUvjJoJ95/view?usp=sharing
19/04/2021Báo cáo thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/1VRVYBqNjoua9eLY4wsP3JuHfiYc50f-Q/view?usp=sharing
07/04/2020Báo cáo thường niên năm 2019drive.google.com/file/d/1crxdOZZ9EbbkOY4f4tNDRFcI98uvC696/view
09/02/2019Báo cáo thường niên năm 2018drive.google.com/open?id=1x9NjmkksCgyC1maDRFwKoiJwhxWED23T

Ngày đăngTên tài liệuTải về
30/01/2024HII: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023drive.google.com/file/d/1vo2ZgR51eQfN8b-lqClZOzFx9KQ-Z8Kw/view?usp=sharing
28/07/2023Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2023drive.google.com/file/d/1V9ytPBnd6ZjrM9SqPuAIGN-todzw_xwn/view?usp=sharing
30/01/2023HII: Báo cáo tình hình quản trị năm 2022drive.google.com/file/d/1zDK9y8qkh_W1gkqGIXPeTyEFlmFOA6p9/view?usp=sharing
28/07/2022Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2022drive.google.com/file/d/1rsbrPcOUNFi18CzNhsPWLBQCzG26AKHS/view?usp=sharing
28/01/2022HII: Báo cáo tình hình quản trị năm 2021drive.google.com/file/d/19CRytUynIWJKSa0qKFmiSA6FKmJcNuCj/view?usp=sharing
29/07/2021Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (6 tháng năm 2021)drive.google.com/file/d/12sAazaoz9sDsTn2aiPQ4VCoNaW_zk0-5/view?usp=sharing
26/01/2021Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 Công ty CP An Tiến Industriesdrive.google.com/file/d/1zirhYv_3pFSazBU931mawpwWB0MX05an/view?usp=sharing
29/07/2020Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2020drive.google.com/file/d/1PoAybb6LF265AeyHx8972XvGMiHgu60O/view?usp=sharing
21/02/2020Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019drive.google.com/open?id=1c5szObCkHzRycpM8KPGgqiVjvsSKgROO

Ngày đăngTên tài liệuTải về
28/04/2023Bản tin nhà đầu tư quý I/2023drive.google.com/file/d/1sAteAn1G5F5C5rhO9eAe3lrpuqtqTTov/view?usp=sharing
03/11/2021Bản tin nhà đầu tư quý III /2021drive.google.com/file/d/1G_M4HKBXX9YXFDmrPRs8waGA-N5jCu-N/view?usp=sharing
29/04/2021Bản tin Nhà đầu tư quý I/2021drive.google.com/file/d/1x5xcNTVT2k1OdJtETqMEoeTRT1dINiRL/view?usp=sharing
21/02/2020Bản tin nhà đầu tư quý III/2019drive.google.com/open?id=1VtDgES28CR8v1xGAS7lCM09tCw-CJ7Kn
21/02/2020Bản tin Nhà đầu tư năm 2019drive.google.com/open?id=1h6oPyQqmkwsD6XvOzKHvQyRR1FLMAeY_