Quy chế & Quy trình

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.vn

Ngày đăngTên tài liệuTải về
26/05/2022HII: Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2022drive.google.com/file/d/19NHubGnQYCKsVYq4QeH0tW_CqLE2ajYa/view?usp=sharing
28/04/2022HII: Quy chế kiểm toán nội bộdrive.google.com/file/d/1f9QOdy1Whip1NC42HUdN_oHU1-vvX03G/view?usp=sharing
28/04/2021Quy chế nội bộ về Quản trị công tydrive.google.com/file/d/10Qh6nrfUeq7CLs_mKp7mBePpQ0WVql1r/view?usp=sharing
28/04/2021Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trịdrive.google.com/file/d/1osfePuicFFUNDWGiainjtEUU_AcEMuQ8/view?usp=sharing
28/04/2021Quy chế hoạt động của Ban kiểm soátdrive.google.com/file/d/18VAOds6CsrjxymkqZLR3WsrQj_qEl9oH/view?usp=sharing