Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Trung Kiên

Chủ tịch HĐQT

Ông Ngô Văn Thụ

Thành viên HĐQT

Ông Đinh Trọng Đức

Thành viên HĐQT

BAN GIÁM ĐỐC

Ông Ngô Văn Thụ

Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Thu Nhàn

Kế toán trưởng