Công bố thông tin

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
21/09/2021Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1HBhBrq4K0a-rnL3hCpn8xk62xTzs4kgJ/view?usp=sharing
20/08/2021Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 14drive.google.com/file/d/1DC3vYDJNozX0cp_v66fR7dCjy-A_6b6M/view?usp=sharing
11/08/2021Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếudrive.google.com/file/d/14lQwd8pNe1dxQbYp6prbki1SzAPMOMQq/view?usp=sharing
02/08/2021Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/file/d/1QneDyXQe8jyOzsgl0VYlHVW_ayLdTwhp/view?usp=sharing
02/08/2021Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tứcdrive.google.com/file/d/1ycV64Gk1zYGTjpG4V8aduuPTPntUVwgj/view?usp=sharing
29/07/2021Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (6 tháng năm 2021)drive.google.com/file/d/12sAazaoz9sDsTn2aiPQ4VCoNaW_zk0-5/view?usp=sharing
13/07/2021Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữudrive.google.com/file/d/1n9RRkWcmVnWXT3K1Ro4z6Ei9UOosoTNe/view?usp=sharing
12/07/2021Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữudrive.google.com/file/d/1qAqvq_4nhn2Csa0ORmbxT7lCrH5yao25/view?usp=sharing
28/06/2021Công ty CP An Tiến Industries ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập năm 2021drive.google.com/file/d/1Mg5fNjM-PHggET5cwZp-AIELWiTJ08jF/view?usp=sharing
15/06/2021Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữudrive.google.com/file/d/1sk1XDkswWIG0cW7xCsMle9HazWA9g792/view?usp=sharing
10/05/2021Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trịdrive.google.com/file/d/1qziR7MBCl8cTuOzqjTV2gehqHqqWf3HE/view?usp=sharing
29/04/2021Bản cung cấp thông tin Hội đồng quản trị, Ban kiểm soátdrive.google.com/drive/folders/1S7s4sIOba6v4a4EhR0MSPjSRiTpzVCHm?usp=sharing
28/04/2021Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trịdrive.google.com/file/d/1osfePuicFFUNDWGiainjtEUU_AcEMuQ8/view?usp=sharing
28/04/2021Quy chế hoạt động của Ban kiểm soátdrive.google.com/file/d/18VAOds6CsrjxymkqZLR3WsrQj_qEl9oH/view?usp=sharing
19/04/2021Báo cáo thường niên năm 2020drive.google.com/file/d/1VRVYBqNjoua9eLY4wsP3JuHfiYc50f-Q/view?usp=sharing
17/04/2021Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT; BKSdrive.google.com/file/d/1MWK17WhQ-rqKlidJIyWWedPUUFLhSmyu/view?usp=sharing
13/04/2021Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi, bổ sung.drive.google.com/drive/folders/1yW-xKbl7oxoKMjfCmEafqig4Zg0DHpoo?usp=sharing
13/04/2021Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Bà: Đặng Thị Xuêdrive.google.com/file/d/1sSysnrLAdtUjugVIndxIuOT88i4z2FZF/view?usp=sharing
07/04/2021Meeting invitation Annual shareholders’ General meetingdrive.google.com/file/d/1S0Bm1lM4I0kqspXFq8KoPcXfbaPg9vZW/view?usp=sharing
07/04/2021Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1S1Mf0UGy-DRGjlXUhBrZd-WtGiBjKYzH/view?usp=sharing
07/04/2021Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát: Bà Hoàng Phương Hằngdrive.google.com/file/d/1K0m8IXubYyDCFvymld5nOqYuZQ3rgbMa/view?usp=sharing
07/04/2021Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Đoàn Minh Đứcdrive.google.com/file/d/1hpQW1sGmhEAel59nL2J_WKWy-NSDBfQQ/view?usp=sharing
09/03/2021Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/1GvJhopj1ZBIBG9AtSyfXMIt9HnRSKC0H/view?usp=sharing
29/01/2021Công bố thông tin tình hình tài chính năm 2020drive.google.com/file/d/1QQaBZC5PcJ_W21m1EAYKvgnHmVromlDv/view?usp=sharing
29/01/2021Công bố thông tin định kỳ tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu 2020drive.google.com/file/d/1D26HksLBTHIQB6JY_CqY2ruXbgLmw737/view?usp=sharing
27/01/2021Nghị quyết thông qua giao dịch giữa công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2021drive.google.com/file/d/1D4Zw7404wtmMJRzj-lrsXZNq3Pnl3hhf/view?usp=sharing
Ngày đăngTên tài liệuTải về
23/11/2020Thông báo về viêc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yếtdrive.google.com/file/d/1GZbHaDb2bwXy-fI3Lp9IsZU2XHDHaocT/view?usp=sharing
20/11/2020Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 13drive.google.com/file/d/1KM2pLqIPOdhzitYXkDjNatqo_WnAb-To/view?usp=sharing
16/11/2020Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốcdrive.google.com/file/d/1mbH8UH3hife0no5IfUymSIfJWAwBwNRe/view?usp=sharing
16/11/2020Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốcdrive.google.com/file/d/1l2E1evQMv8kqu8DRufPqKXZsSrzvHiFZ/view?usp=sharing
06/11/2020Điều lệ Công ty CP An Tiến Industries – sửa đổi năm 2020drive.google.com/file/d/1J27DqCkMVlUPv1dcrBn0OpXZ-OvagQUc/view?usp=sharing
03/11/2020Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 12drive.google.com/file/d/18fsxJ90-PuPJoYdH7slzmcFgEqW9BjFr/view?usp=sharing
20/10/2020Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hànhdrive.google.com/file/d/1Mftl_7NM4g49LJ6_gq0IqSkGdLMmTQLE/view?usp=sharing
20/10/2020Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tứcdrive.google.com/file/d/1ZtiAGNav4niXbn6DA2Bl9NYCMlYpN2En/view?usp=sharing
10/10/2020Thông báo của Sở HSX về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếudrive.google.com/file/d/1GbmynjafXVASwAUngycXMFXXozLf5AZb/view?usp=sharing
30/09/2020Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếudrive.google.com/file/d/1HmojMWAMc6WZK33wLRrNz6pXQF19KC8m/view?usp=sharing
30/09/2020Công ty CP An Tiến Industries phát hành cổ phiếu để trả cổ tứcdrive.google.com/file/d/1fwDWX8ML4rz5MPuRTpoOle8f18CMR1dh/view?usp=sharing
21/08/2020Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019drive.google.com/file/d/1CefMG6FZ0V1cHGBJDVLZwmPdhlyiVBlz/view?usp=sharing
21/08/2020Nghị quyết về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trựcdrive.google.com/file/d/1N5582l30dcj2EIrbYeQxBDmev6XQ_Cu0/view?usp=sharing
07/07/2020An Tiến Industries ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính năm 2020drive.google.com/file/d/1O5XwhVng3THOvPQa70BKUSmnTUcDLxGa/view?usp=sharing
08/05/2020Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan của người nội bộdrive.google.com/file/d/1MSl_ev4XA9c2jm5Bvgo_vfQOzALCzCsi/view?usp=sharing
01/04/2020Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Cổ đông nội bộdrive.google.com/open?id=1PzykEmKmkf6YZK2La2hZv5eZuJLI93eJ
01/04/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Cổ đông nội bộdrive.google.com/open?id=1DzxEcfLDVZDd854gyXAsiv3lusCzueey
26/03/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Cổ đông nội bộdrive.google.com/open?id=1JGse1SOfLXa1dSck21GFJcVWhl4MYSbz
24/03/2020Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Liên vận An Tíndrive.google.com/open?id=1WS5-vh86wFfJ5xNffqWuK92tu_xYYaqw
13/03/2020Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Nguyễn Thị Thu Nhàndrive.google.com/open?id=1MsiR6KIV9sUCRm9hOkn_G_-j6vXD8_S5
13/03/2020Báo cáo kết quả giao dịch của phiếu của người nội bộ – Nguyễn Thị Huyền
13/03/2020Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Trung Kiêndrive.google.com/open?id=12U3FIBSHi7-i0W9YI3-1vicUgRO9Xoko
06/03/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộdrive.google.com/open?id=1E1vZP7RRK1JFnwDcefmoC9bz57mFpCwg
05/03/2020Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Longdrive.google.com/open?id=1FdSbzN7w6vcy47K3grSPUQTc091JaHEd
04/03/2020Thông báo về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 11drive.google.com/open?id=1q3o0whZNPdshWLc8zFYThorCUUjwHH-7
04/03/2020Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020drive.google.com/drive/folders/15IyHBCxh2KcxMFDDK1ESndxPGU_fd1tj?usp=sharing
24/02/2020UBCK NN chấp thuận thời gian gia hạn công bố BCTC của HIIdrive.google.com/open?id=1I6KWKRpMWqMWdnGp-6EsuzERc4UwOwGe
21/02/2020thông báo về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanhdrive.google.com/open?id=1mJxWoJtppPcnJZ32u_6bNEx_CKWVVM5g
21/02/2020Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nộidrive.google.com/open?id=1rtAf9vy8TRPVIHO7eJiEYlIf-QpaIbrr
21/02/2020Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019drive.google.com/open?id=1c5szObCkHzRycpM8KPGgqiVjvsSKgROO
21/02/2020Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộdrive.google.com/open?id=1G-UOacB_yaRMDsMlrcL42enA8BRLJ0OC
21/02/2020Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020drive.google.com/open?id=1KeiGqVkYnSBWQb6UI2ut5uWBGttA2-eI
21/02/2020NQ về việc dừng triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2019)drive.google.com/open?id=1dSMw29UmdPDBY9_TwrjlNARY3A_5-YHP
Ngày đăngTên tài liệuTải về
01/10/2019Quyết đinh bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốcdrive.google.com/open?id=1REFKrqWCvALmsJyGVxeFsEq3iaC4cKdP
01/10/2019Quyết đinh miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốcdrive.google.com/open?id=1D-aYvlODli44DG0Mwr7qNUSkulGRtmqs
25/09/2019Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công tydrive.google.com/open?id=1mBw3pyw9P6RsLZ_H23vaptA6OhYCvveC
20/06/2019TB về việc ký hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính năm 2019drive.google.com/open?id=1978tFH8ypoAcTUqQUNK8pbrqUX0akiDA
04/06/2019Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúngdrive.google.com/open?id=13f2Sa_eZ-4dARgILG4D10hYK4w9znTiz
23/05/2019Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu của công tydrive.google.com/open?id=1p-Z6yGZQ6haUyK7JR79YoPL7V0kS-Mxr
Ngày đăngTên tài liệuTải về
Ngày đăngTên tài liệuTải về
Ngày đăngTên tài liệuTải về