Đại hội đồng cổ đông

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.vn

Ngày đăngTên tài liệuTải về
08/05/2024Thông báo thay đổi nhân sự căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ban hành ngày 07/05/2024 và Nghị quyết Ban kiểm soát số 070502/NQ – BKS ngày 07/05/2024drive.google.com/file/d/1ojuKMBt7JiAFqhrEjbkH0pJ5aaZBtEfA/view?usp=sharing
08/05/2024Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024drive.google.com/file/d/11pzFfXa29RxiOK9fAWRw35CsEg-FBOzl/view?usp=sharing
12/04/2024HII: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024drive.google.com/drive/folders/1DP-yioOAZn1aFF8LKQ_Br1KyWziUAQ5s?usp=drive_link
12/04/2024HII: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024drive.google.com/file/d/12r-z0jEFUN76kWPEsLqajVaeSJxMAESK/view?usp=sharing
12/04/2024HII: Nghị quyết HĐQT Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2024drive.google.com/file/d/1jiqcNP745LljOfOufueHv-k7kUwrLe1r/view?usp=sharing
13/03/2024HII: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024drive.google.com/file/d/1_m5FAOQfsRuqEiIuMnMoLgAw8ubI4XSv/view?usp=sharing

Ngày đăngTên tài liệuTải về
26/04/2023HII: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023drive.google.com/file/d/1eXwdrJbgr6gp9Z2icFctiKDNSZcT-2dM/view?usp=sharing
05/04/2023HII: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023drive.google.com/file/d/1W4JNo2RDq6MVl_CjhcD23kvhz7rFpvKV/view?usp=share_link
05/04/2023HII: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023drive.google.com/drive/folders/1H7MHh68VdQYEeVbP7OJNuD0wQi_nX3Fw?usp=sharing
05/04/2023HII: Nghị quyết về việc thông qua thời gian , địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023drive.google.com/file/d/1fpT-dqbtdqzcDggPj5KJQuoF8l0MeSOp/view?usp=sharing

Ngày đăngTên tài liệuTải về
26/05/2022Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022drive.google.com/file/d/1DgrrxOrXZZvwcoCTnU-jjwOUxmJbnpzN/view?usp=sharing
21/05/2022HII: Tài liệu ĐHĐCĐ cập nhật sửa đổi, bổ sungdrive.google.com/drive/folders/1iH1Z-2THcT47SlThL6JyYkzWrYmHmPX2?usp=sharing
14/05/2022HII: Danh sách, lý lịch ứng viên HĐQTdrive.google.com/drive/folders/1x0H4lexKyhX8F6g2wP0ZHzrbKh3q9iHM?usp=sharing
05/05/2022HII: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022drive.google.com/drive/folders/1gLb4dwc5poggIQESqnyRjSEg4_GsHLdv?usp=sharing

Ngày đăngTên tài liệuTải về
10/11/2021HII: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1oQWW3QQYmt5oof7SZFTl8m0EYTm8SIXa/view?usp=sharing
08/11/2021HII: Thông báo về việc tuân thủ các quy định Phòng chống dịch bệnh COVID – 19 khi tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021drive.google.com/file/d/1YQhoEdjZX_UMlqKR9Mx9xvQ1N9B_z_tr/view?usp=sharing
29/10/2021HII: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bổ sungdrive.google.com/drive/folders/1-ZeK8Lgs1JJf3rs8yl5YU2QlOoc2WROE?usp=sharing
20/10/2021HII: Tài liệu họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/drive/folders/1mIvUTWoxJBCJhx0vbRC4OTyZwoX_G4_d?usp=sharing
20/10/2021HII: Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1HjposVFW8FC63JQYPOzsRVFue5K9-kz8/view?usp=sharing
01/10/2021HII: HOSE thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/13A6eZ27VIos7NTOIZ6MGxd2u_1RDijrq/view?usp=sharing
21/09/2021HII: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021drive.google.com/file/d/1HBhBrq4K0a-rnL3hCpn8xk62xTzs4kgJ/view?usp=sharing
11/08/2021Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếudrive.google.com/file/d/14lQwd8pNe1dxQbYp6prbki1SzAPMOMQq/view?usp=sharing
29/04/2021Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/file/d/16JvSk16RGsY4jshUsA0gIM3525e3t5am/view?usp=sharing
07/04/2021Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021drive.google.com/drive/folders/1NHt657Qx76FsjLFeskIu_vau35mojrBk?usp=sharing

Ngày đăngTên tài liệuTải về
30/09/2020Công ty CP An Tiến Industries phát hành cổ phiếu để trả cổ tứcdrive.google.com/file/d/1fwDWX8ML4rz5MPuRTpoOle8f18CMR1dh/view?usp=sharing
20/03/2020Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020drive.google.com/open?id=1mfxGg568rTGyTbWyv7GXpBEKYPv1M3py
20/03/2020Điều lệ Công ty Cổ phần An Tiến Industriesdrive.google.com/open?id=1H9mLt8klE8nfuaIwGP-rGy5G2r4p0WcC

Ngày đăngTên tài liệuTải về

Ngày đăngTên tài liệuTải về