Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đinh Xuân Cường

Chủ tịch HĐQT

Ông Đoàn Minh Đức

Thành viên HĐQT

Ông Phạm Đỗ Huy Cường

Thành viên HĐQT

Ông Vũ Thanh Bình

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Trung Kiên

Thành viên HĐQT

BAN GIÁM ĐỐC

Bà Đặng Thị Quỳnh Phương

Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Thu Nhàn

Kế toán trưởng